Privacy

Privacyverklaring Hospidex NV (www.pijnverlichten.be) (webshop)

1. Algemeen

1.1. Dit is de privacyverklaring van Hospidex NV (www.pijnverlichten.be), met maatschappelijke zetel te Grijpenlaan 23, 3300 Tienen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.014.647, telefoon: +32 (0)16 77 89 31, e-mail: info@hospidex.be (“Hospidex”).

1.2. Hospidex reikt oplossingen aan in specifieke domeinen van de gezondheidszorg. Deze oplossingen zijn zowel bedoeld voor eindgebruikers in de thuisomgeving als voor professionals in ziekenhuizen, rust-en verzorgingstehuizen, medische speciaalzaken, apothekers, … In dit kader heeft Hospidex een webshop opgezet (www.pijnverlichten.be) waarbij een TENS (Transcutane Elektrische Zenuwstimulatie) apparaat en eventuele attributen wordt aangeboden aan consumenten. TENS is een therapeutische toepassing van elektrische zenuwstimulatie voor het verlichten van pijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en webshop van Hospidex: www.pijnverlichten.be (hierna de “Website”).

1.3. Deze privacyverklaring wordt elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacyverklaring’ op de Website.

1.4. Met deze privacyverklaring informeert Hospidex jou als betrokkene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Deze privacyverklaring kan op elk moment door Hospidex worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacyverklaring zal worden bekend gemaakt op de Website. Zij zal automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de Website, zoals onderaan op de privacyverklaring vermeld.

2. Juridisch kader

2.1. Hospidex treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer je haar website bezoekt (“Persoonsgegevens”).

2.2. Deze privacyverklaring is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, zoals:

i. de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
ii. de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
iii. alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens

(samen of afzonderlijk de “Privacywetgeving”).

3. Rechtsgronden en toepasselijkheid

3.1. Hospidex heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens:
i. de overeenkomst die je bent aangegaan met Hospidex;
ii. de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming die door jou werd gegeven aan Hospidex, haar partners (bv. onderaannemers of contractspartijen) om de Persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan worden gegeven op eender welke wijze, zoals, maar niet beperkt tot: per brief, e-mail, online of offline toestemmingsformulier, link of inschrijving, of mondeling; en/of
iii. een wettelijke verplichting; en/of
iv. een gerechtvaardigd belang van Hospidex.

3.2. Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden (m.i.v. websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op onze website wordt verwezen) waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

4. Doel

Hospidex verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op:

i. het uitvoeren van haar activiteiten, zoals omschreven in artikel 1.2 (met inbegrip van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten hiervoor);
ii. het verwerken van betalingen;
iii. het toesturen van informatie over (wijzigingen van) jouw aangekocht product;
iv. het toesturen van verkoopfacturen en andere commerciële documenten;
v. het verzorgen van een optimale werking van de Website;
vi. het voeren van (soortgelijke) directe marketing over haar activiteiten, zoals promoties, updates, specifieke acties en diensten, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, marketingmateriaal en andere informatie die interessant of nuttig kunnen zijn;
vii. het creëren van een persoonlijke toegang (account) op de Website;
viii. het verlenen van toegang tot jouw persoonlijke account op de Website;
ix. het begrijpen van jouw behoeften en voorkeuren zodat Hospidex haar aanbod, producten of werkwijze hierop beter kan afstemmen;
x. statistische doeleinden;
xi. het naleven van toepasselijke regelgeving

(hierna samen of individueel het “Doel”).

5. Persoonsgegevens

5.1. Hospidex kan Persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken die:

i. nuttig kunnen zijn voor het Doel, zoals voornaam, familienaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, IP-adres, … en andere informatie die aan Hospidex wordt bezorgd;
ii. verzameld is in het kader van de activiteiten van Hospidex zoals bepaald in artikel 1.2.

6. Doorgifte aan derden

6.1. Hospidex kan een beroep doen op onderaannemers of partners om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bijvoorbeeld het hosten van de website, andere ICT doeleinden, enz., … Hospidex sluit een verwerkingsovereenkomst af met deze derde partijen die toegang kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens.

6.2. Hospidex garandeert dat ze geen Persoonsgegevens doorgeeft aan andere derden dan deze die zijn vermeld in artikel 5.1, tenzij:

i. er een wettelijke verplichting op haar rust om de Persoonsgegevens door te geven;
ii. Hospidex hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.

6.3. De derden aan wie Hospidex op basis van bovenstaande categorieën gerechtigd of verplicht is de Persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De verstrekte Persoonsgegevens kunnen dus ook aan bedrijven of instanties in niet EU-landen verstrekt worden. Hospidex is in het kader van de doorgifte van Persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van de Persoonsgegevens door derden.

7. Duurtijd verwerking

Hospidex slaat de Persoonsgegevens op en kan deze gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving voor zolang als nodig om het Doel te bereiken en in ieder geval tot 10 jaar nadat jouw overeenkomst met Hospidex tot een einde is gekomen. Nadien zal Hospidex de Persoonsgegevens wissen.

8. Rechten

8.1. De Privacywetgeving verleent iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar Persoonsgegevens. Iedereen heeft kosteloos het recht met betrekking tot de op hem/haar betrekking hebbende Persoonsgegevens:

i. op inzage en kopie hiervan;
ii. om verbetering hiervan indien hierin fouten zouden staan;
iii. te laten wissen voor zover:
a. deze niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;
b. de toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
c. er bezwaar wordt gemaakt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
d. de Persoonsgegevens onregelmatig zijn verwerkt;
e. er een wettelijke verplichting is om de Persoonsgegevens te wissen;
iv. om de verwerking Persoonsgegevens te laten beperken;
v. om de Persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
vi. op bezwaar tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing.
vii. om de toestemming op basis waarvan Hospidex gerechtigd is deze te verwerken, in te trekken;
viii. om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” of “Privacycommissie”) indien hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

8.2. Mits bewijs van identiteit (kopie voorkant identiteitskaart) kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Hospidex NV, Grijpenlaan 23, 3300 Tienen of via e-mail naar info@hospidex.be

8.3. De uitoefening van jouw rechten zoals hierboven uiteengezet, is evenwel afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de Privacywetgeving.

9. Opslag en beveiliging

9.1. De Persoonsgegevens blijven bewaard bij Hospidex of bij haar ICT-provider, gelokaliseerd in de EU, Grijpenlaan, 23 B-3300 Tienen.

9.2. Hospidex verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

9.3. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die jij of de betrokkene zou lijden door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden nooit op Hospidex kan worden verhaald.

9.4. Indien je je ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dien je onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur Hospidex hiervan in kennis te stellen via telefoon + 32 (0) 16 77 89 31 en / of e-mail info@hospidex.eu

10. Aansprakelijkheid

10.1. Hospidex kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit de verwerking van de Persoonsgegevens als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid van Hospidex. In geen geval kan Hospidex aansprakelijk worden gesteld (i) in geval van overmacht, (ii) voor indirecte schade of gevolgschade, (iii) voor enige schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jou of van derden, anderen dan de verwerkers van Hospidex.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Hospidex is in alle gevallen beperkt tot 1.000 (duizend) euro voor inbreuken op deze privacyverklaring en/of de Privacywetgeving.

11. Splitsbaarheid

11.1. Indien een bepaling in deze privacyverklaring onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd voor zover als nodig om deze bepaling wettig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de bepaling zoveel als mogelijk behouden blijft.

11.2. Waar mogelijk, zullen de bepalingen van deze privacyverklaring op zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze privacyverklaring echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijft de rest van die bepaling en van deze privacyverklaring onverminderd van kracht alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Hospidex in verband met Persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

12.2. Elk geschil in verband met Persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Scroll to top